BYL JSEM SVĚDKEM KRÁDEŽE STOLETÍ - 2. ČÁST

27. února 2011 v 5:19 | ATAN (http://atanova-zasuvka.blog.cz) |  HISTORIE

HARVARDSKÉ FONDY

Harvardské fondy mají na rozdíl od jiných fondů několik specifik. Představovaly marketingový motor kupónové privatizace, který nahnal k registračním místům pod dojmem slibu "zisku desetinásobku" miliony lidí, způsobily jedny z největších škod z tunelování národního majetku a jsou symbolem podvodu kupónové privatizace. V jejich čele po celou dobu stála jediná výrazná osoba, Viktor Kožený, avšak vzhledem k obsáhlosti operací prováděných "harvardskou skupinou" je vysoce nepravděpodobné, že by sám Kožený byl opravdu jediným řídícím mozkem. Jeho umístění do čela byl spíše jen chytrý marketingový tah, neboť na osobu bezúhonného podnikatele západního střihu a se západním vzděláním se nachytá nejvíce důvěřivých lidí. Mnohem pravděpodobnější se jeví teorie, kterou vyslovil mj. i Karel Staňek, představitel Ochranného sdružení malých akcionářů Harvardských fondů, že Viktor Kožený byl jen "bílým koněm agentů StB a KGB". Personální obsazení okolo Koženého to výslovně potvrzuje.


VIKTOR KOŽENÝ, v roce 1979 emigroval spolu s rodiči do Mnichova, a poté již sám v roce 1982 odchází do USA. Zde začíná studovat Harvardskou univerzitu, kde jako Čech neuniká pozornosti zde tehdy působícímu agentu StB a KGB Karlu Köcherovi, pozdějšímu kolegovi Václava Klause a Miloše Zemana z Prognostického ústavu, spoluzakladatele Občanského Fóra a jedné z klíčových šedých eminencí tzv. sametové revoluce; a také Juraje Širokého, agenta StB majícího na starost nábor nových rekrutů. Je otázkou, nakolik jejich tehdejší styky vyústily v přímý vázací akt pro KGB (StB), nebo zda byly kontakty nastoleny v méně formální úrovni. V roce 1989 má Kožený v Bostonu a New Yorku problémy s policií (údajné zneužívání kradených kreditních karet) a odchází do Anglie, odkud poté putuje do tehdejšího Československa. Pohyboval se velmi blízko významných osobností jako Čermák, Klaus, Čalfa aj.
Karel Köcher, Juraj Široký a Boris Vostrý

Mezi jeho nejbližší spolupracovníky patřil a stále patří Boris Vostrý, bývalý vysoký důstojník StB s údajnou hodností plukovníka. Jeho svazek byl však, stejně jako ostatní svazky vysokých důstojníků StB, včas skartován. Z dostupných informací, mj. i z jeho životopisu lze zjistit, že od roku 1971 pracoval na ministerstvu vnitra, od roku 1981 ve funkcích zástupce náčelníka technické správy federálního ministerstva vnitra, poté zástupce náčelníka VI. Správy SNB. Je nepochybné, že se jedná o špičkového komunistického bezpečnostního kádra. Zůstává otázkou, nakolik Harvardské operace přímo řídil, popř. řídil i Koženého, se kterým působil v řadě firem již od roku 1990.

Harvardské fondy zakládal spolu s Viktorem Koženým jeho děd František Stehlík, dvojnásobný agent StB po krycím jménem "Franta", č. svazku 2242. Byl členem prvního představenstva HARVARD CAPITAL and CONSULTING a.s. a poté vystřídal řadu funkcí v rámci celé struktury Harvardských fondů.

Významnou roli hraje bezpochyby již výše zmíněný Juraj Široký, agent StB s krycím jménem "Bellan", č. svazku 196592, který působil přímo na hlavní správě rozvědky StB, která měla na starost operace v zahraničí. Figuroval v celkem šesti společnostech přímo či nepřímo napojených na harvardské fondy. Velmi aktivní zejména na Slovensku, kde figuruje asi ve dvaceti společnostech.

Tato nejznámější česká tunelářská kauza je extrémně složitá, neboť pachatelé založili desítky nejrůznějších právnických osob, přes které aktiva převáděli, a proto by seriózní pokus o rozkrytí této struktury zabral stovky stran textu. Pod slibem tzv. "zisku desetinásobku", tzn. zaručení investorům, že jim hodnota jejich kupónových knížek bude desetinásobně přeplacena, získala harvardská skupina kontrolu nad majetkem v hodnotě min. 60 miliard korun, v odhadní ceně roku 1994. Nutno zdůraznit, že tato účetní hodnota neodpovídá hodnotě tržní, což znamená, že skutečná reálná hodnota aktiv získaných Harvardem se mohla pohybovat ve stovkách miliard. Ve svém zenitu, tj. v roce 1994 kontrolovala harvardská skupina asi padesát nejlukrativnějších českých podniků. Václav Klaus tehdy na adresu Koženého směřoval další ze svých nesmrtelných výroků: "Jen více takových podnikatelů!" V témže roce začíná systematický tunel směřující do kyperských společností, které dále aktiva převádějí do neblaze proslulé Daventree Ltd.

Po útěku Koženého do Irska, v důsledku aféry Wallis, která byla výsledkem mocenských sporů tehdejších mocných neobolševických kádrů, tunel dále úspěšně probíhá v režii Borise Vostrého. V roce 1996 jsou již téměř dotunelované harvardské fondy (resp. jejich mateřská společnost) rychle transformovány na Harvardský průmyslový holding a.s., která vzápětí své veškeré zbylé jmění vkládá do Daventree Ltd., za to obdrží bezcenné akcie. Harvardský průmyslový holding a.s. jde vzápětí do likvidace, Boris Vostrý je jmenován likvidátorem a začínají se mazat stopy. Vyvádění majetku v řádech desítek miliard korun pochopitelně nemůže uniknout tehdejšímu ministerstvu financí, BIS ani vládě. Neděje se však vůbec nic. Zřejmě pro získání času a navození naděje pro akcionáře k získání alespoň nějakých peněz je Harvardský průmyslový holding a.s. v roce 1998 (tedy téměř 4 roky po jeho faktickém vykradení!) prodán jedné z Koženého firem. Kožený platí dvěma směnkami v hodnotě 10 miliard korun, které nikdy neuhradí. Teprve v roce 1999 vydává soud na návrh akcionářů rozhodnutí, kde Borise Vostrého odvolává z funkce likvidátora společnosti Harvardský průmyslový holding a.s. Vostrý se odvolává a obstrukcemi se dočasně udrží ve funkci. Stihne ještě svolat valnou hromadu a jmenovat nového likvidátora Michala Pacovského, další osobu ve službách harvardské skupiny. Teprve poté se po složitých soudních sporech a právních bitvách daří jmenovat likvidátorem osobu bez zjevného napojení na Koženého skupinu. Následuje definitivní bezradnost a bezmocnost všech, kteří vložili do harvardských fondů své peníze. Teprve v roce 2003 byli Kožený s Vostrým oficiálně obviněni z podvodu, aby měli dostatek času na útěk, Kožený na Bahamské ostrovy a Vostrý do středoamerického Belize.

Tunel se uzavřel. Celkové škody spáchané harvardskou skupinou jdou bezpochyby nad sto miliard korun, přičemž tuto sumu lze považovat ještě za velmi střízlivý odhad.

BANKY

V první polovině 90. let vzniklo přes 50 bank, z toho 18 z nich skončilo v konkurzu či v likvidaci. Z dalších pěti zůstaly jen akciové společnosti bez bankovní licence.

Použití termínu "tunelování", pro cílené a organizované vyvádění financí z bank s úmyslem je nevrátit, není přesné, neboť vystihuje jen jeden používaný způsob. Vhodnější se jeví pojem "pumpování", neboť banky byly doslova pumpovány, řada z nich až k bankrotu. Banky sloužily jako pumpa peněz, kam si vyvolení mohli kdykoli přijít a "napumpovat". Základním způsobem "pumpování" bylo ztrátové úvěrovaní a cílené tunelování managementem, obojí umožněné slabou legislativou a nečinností policie, potažmo orgánů moci výkonné. Ztrátové úvěrování bylo navíc velmi podporováno tehdejší vládou, která držela u moci tehdejší "kapitány průmyslu".

K vypumpovaným bankám vláda přistupovala v zásadě dvěma způsoby. Nechala je padnout (Banka Bohemia, Plzeňská banka, Kreditní banka Plzeň aj.) nebo je nákladně sanovala v řádech desítek či stovek miliard (IPB, Česká spořitelna, Komerční banka). Státní pomoc měla různou formu - odkup klasifikovaných úvěrů, garance, navýšení základního kapitálu nebo typicky převedení nedobytných pohledávek na Konsolidační agenturu.

MEZI OSOBY POSKYTUJÍCÍ STÁTNÍ KRYTÍ NERUŠENÉMU ROZKRÁDÁNÍ BANK patří především:


VÁCLAV KLAUS, předseda vlády do roku 1997. Ve své autobiografii píše: "Nejvíce jsem o ekonomii v 70. letech diskutoval s Vlado Rudlovčákem, ... a v letech osmdesátých s Dušanem Třískou, hlavním otcem naší kupónové privatizace... do užšího kroužku kolem semináře patřili K. Dyba, T. Ježek, ...J. Stráský, V. Dlouhý, I. Kočárník.... Na seminářích vystupovali i Richard Salzmann, Miloš Zeman a další...." Jak vidno, všechny větší akce se připravují roky.
Ivan Kočárník, Jan Klak, Tomáš Ježek, Roman Češka a Jiří Skalický

Ivan Kočárník, v osmdesátých letech 20.století jako vysoce postavený člen KSČ ředitel odboru tehdejšího ministerstva financí, v letech 1992 - 1997 místopředseda vlády a ministr financí.

Jan Klak, náměstek ministra financí, po skončení funkce se jako statutární orgán přímo podílel na pumpování Komerční banky.

Tomáš Ježek
, předseda Výkonného výboru FNM, člen KSČ od svých 18 let.

Roman Češka
, náměstek ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci, předseda výkonného výboru FNM od poloviny roku 1994 - prosinec 1998.

Jiří Skalický
, předseda Prezidia FNM a ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci červen 1992 - červen 1996.

JOSEF TOŠOVSKÝ
- jeho kariéra je typickou kariérou bolševika. Během nejtvrdší normalizace v roce 1973 vstoupil do KSČ, osobní přítel Svatopluka Potáče a dalších nejvyšších komunistických kádrů. Z nejvyšších funkcí ve Státní bance Československé (mj. post zástupce předsedy SBČS) jmenován v roce 1988 ředitelem Živnostenské banky v Londýně. V prosinci 1989 konsensem komunistů a Havla jmenován předsedou tehdejší SBČS, ve funkci až do rozpadu federace, od ledna 1993 až do 1997 guvernérem ČNB. Na přelomu let 1997/1998 krátce předsedou vlády ČR, poté až do roku 2000 znovu guvernér ČNB. Tošovský představuje klíčovou postavu, která z titulu své funkce kryla nerušené pumpování bank.

Josef Tošovský

Celková suma, kterou bylo třeba naplnit vypumpované a rozkradené banky, se odhaduje až k JEDNOMU BILIONU KORUN!!! Tady začal neuvěřitelný propad české ekonomiky, zachraňovaný nízkými platy zaměstnanců, vykrádáním důchodového fondu, placením nesmyslných předražených poplatků za cokoliv, rozhazováním financí získaných z privatizace, atd. Bezostyšným okrádáním daňových poplatníků se stát vyhýbá bankrotu. Ovšem management státních i soukromých firem svoje platy navyšovali a navyšují do nebeských výšin. Sanaci bank a legalizaci jejich pumpování vždy tvrdě prosazoval Václav Klaus, který za dobu své vlády zabránil jakémukoli pokusu o zpřísnění podmínek pro poskytování úvěrů ze strany polostátních bank. Typickou operací při pumpování byl úvěr od banky, jeho nesplácení, převedení úvěru na státní konsolidační banku a následně jeho prodej jako nevymahatelné pohledávky za zlomek výše jistiny úvěru. Dlužník si tedy půjčil např. miliardu, nic nesplatil a následně si přes spřátelenou společnost koupil od Konsolidační banky pohledávku vůči sobě za několik desítek milionů.

Cena zlata na světových trzích nepřetržitě roste už skoro jedenáct let. Kdyby Česká národní banka pod vedením Josefa Tošovského neprodala bezmála 56 tun žlutého kovu v letech 1997 a 1998, ale až v roce 2010, mohla Česká republika na této transakci při zohlednění vývoje kurzu koruny vůči dolaru vydělat o 27 miliard korun víc.

Podívejme se na největší vypumpované banky:

AGROBANKA

Její kauza byla zmíněna již výše v souvislosti se skupinou MOTOINVEST.

ČESKÁ SPOŘITELNA


Začneme velmi zajímavou a trefnou citací detektiva Úřadu finanční kriminality a ochrany státu, který se v roce 2003 nechal slyšet v novinách, že: "Vyšetřovat třeba tunelování České spořitelny je o hubu. Dotýká se příbuzných nejvyšších politických špiček. A tak litujeme každého, kdo to dostane na stůl."


Česká spořitelna začala být pumpována již od svého vzniku v roce 1991. První hloubkový audit banky v roce 1995 objevuje obrovské díry v hospodaření - a ministr financí Ivan Kočárník podepisuje urychleně státní garanci pro spořitelnu ve výši 4,1 miliardy korun. Zároveň jsou ztrátové úvěry převáděné na Konsolidační banku a bilance banky se takto, alespoň provizorně, "čistí".

Další krize přichází v roce 1998, kdy se spořitelna jako držitel největšího objemu primárních vkladů v zemi ve výši cca 300 miliard korun ocitla na okraji propasti. Poté, co vláda obdrží varující zprávu společnosti KMPG o ztrátě banky přesahující její aktiva, je nucena rychle jednat a uhasit hrozící požár. Pád největší banky v zemi by zemi destabilizoval. Do spořitelny jsou doslova pumpovány desítky miliard, čímž je částečně stabilizována a ze strachu, že další vypumpování by již nebylo finančně únosné, je hledán strategický partner. Ten je nakonec nalezen v rakouské Erste bank, která získává kontrolní balík akcií.

Ztrátové úvěry přivedly banku na sklonku devadesátých let do stavu, kdy bylo nutno státní pomoci ve výši asi 60 miliard korun (zpráva ČTK ze dne 17.12. 1998). Politicky motivované úvěry krachujícím podnikům zcela zdevastovaly její portfolio a hrozil krach. Miloš Zeman nazval kupodivu výstižně ve svém projevu před PSP ČR dne 8.3. 2000 Českou spořitelnu "finančním ústavem, zevnitř rozežraném červotočem jako staré dřevo".
Z vedení České spořitelny jsou stíháni již od září roku 2002 mj. bývalý generální ředitel banky Jaroslav Klapal a členové představenstva Josef Kotrba, Rudolf Hanus a Kamil Ziegler. Jsou obvinění z trestného činu porušovaní povinností při správě cizího majetku a zkreslování údajů o stavu hospodaření, který měli spáchat tím, že poskytli úvěr 970 milionů v září 1997 zjevně krachující leasingové společnosti Corfin. Několik měsíců poté byla tato pohledávka klasifikována jako nevymahatelná a prodána za jednu korunu soukromé firmě spřízněné s obviněnými. Klasická "pumpařská" transakce. Vyšetřování případu se však vleče a zřejmě nebude nikdy dotažen do konce, neboť v případě jeho skutečného vyšetřování hrozí trestní postih Livii Klausové a Josefu Kotrbovi.

DŮLEŽITÉ OSOBY:
Livia Klausová, manželka Václava Klause. Členka dozorčí rady banky, která schvalovala všechny významné operace v letech 1993 - 2000.


Úzké provázání banky s ODS dokazuje i angažmá
Evžena Tošenovského, v dozorčí radě banky v období největšího pumpování, tj. v letech 1996 - 1999, nebo poslance ODS Martina Kocourka, jako člena dozorčí rady banky v letech 1996 - 1998.

Josef Kotrba
, bývalý člen KSČ a ODA, manžel Petry Buzkové, ministryně vlády za ČSSD. Člen představenstva v letech 1997 - 1999, tedy v době, kdy se pumpovalo nejvíce.
Evžen Tošenovský, Martin Kocourek, Josef Kotrba a Kamil Ziegler

Kamil Ziegler, před rokem 1989 působil ve Státní bance československé, člen KSČ. V roce 1999 se poté, co odešel z vypumpované České spořitelny, stal generálním ředitelem státní Konsolidační banky, kam byly ztrátové úvěry vyváděny. Cíl byl jednoduchý - zajistit, že úvěry nebudou od dlužníků vymáhány a tyto pohledávky budou jako "nevymahatelné" odprodány za zlomek původní hodnoty, typicky třeba subjektům spřízněným s dlužníky. V roce 2004 na otázku, kdo je jeho profesním vzorem, pravdivě a trefně odpověděl: "Je jím Richard Salzmann. Naučil mě nesmírnou spoustu věcí. Uměl lidi nadchnout, dát jim vizi. Navíc byl vzdělaný, inteligentní, skvělý rétor, v bankovnictví se velmi orientoval. Vrátil mu noblesu a prestiž. Škoda, že neodešel o dva roky dříve." O Richardu Salzmannovi bude řeč níže. Ziegler se od něj skutečně měl co učit, za jeho éry bylo z Komerční banky ukradeno ještě o mnoho miliard více.

Vladimír Kotlář, člen představenstva banky od roku 1991 - 1999 a Rudolf Hanus, člen představenstva 1994 - 1999. Tito dva agenti StB jsou úmyslně uváděni dohromady, neboť jejich společné krycí jméno "Mirek" a působení v rezidentuře v Českých Budějovicích naznačují jejich blízký vztah. Hanus byl od roku 1993 - 1999 jedním jednatelů společnosti ČNTS, servisní firmy televize NOVA. Jeho jméno figuruje (spolu s tehdejším generálním ředitelem spořitelny Klapalem) pod smlouvami z roku 1996 s firmou Ronalda Laudera, která si u České spořitelny půjčovala finance v řádu miliard. Tyto úvěry CME pochopitelně nesplatila a údajně je splácí dodnes.

Jaroslav Klapal
, generální ředitel a předseda představenstva 1994 - 1999. Bývalý vysoký komunista obsazený do funkce generálního ředitele zřejmě nebyl tím, kdo skutečně rozhodoval, kolik se vypumpuje a kam. Byl spíše vybraný k tomu, aby byl první na ráně.

IPB

IPB vznikla roce 1993 sloučením Investiční banky (je zajímavé, že vznik Investiční banky v roce 1990 byl předem již za komunismu plánován, jak vyplývá z interních dokumentů Státní banky Československé z února 1989) a Poštovní banky. IPB se brzo dostala mezi tři nejsilnější banky v zemi.

Postupně docházelo k navyšování základního kapitálu, tzv. "nafukování bubliny" a důkladnému pumpování ve formě úvěrů a vyvádění aktiv na dceřinné společnosti. Významnou destinací peněz pumpovaných z IPB byly firmy Václava Junka, agenta StB a člena posledního předlistopadového ÚV KSČ, zejm. Chemapol Group a společnosti, ve kterých figuroval jako statutární orgán či většinový vlastník Antonín Charouz. Miliardy končily také v impériu Lubomíra Soudka, agenta StB, evidenční číslo 24939, krycí jméno GORDON, ovládajícího mj. Škodu Plzeň.
Václav Junek, Antonín Charouz a Lubomír Soudek

Prostřednictvím IPB byla financována i ODS, první půjčku ve výši 55 milionů v roce 1992 brzo následovaly další, bezpočet večírků, konferencí a "Žofínů" ani nepočítaje. IPB financovala i vydání knihy Václava Klause "Dopočítávání do jedné".

První ohrožení nerušeného pumpování znamenal rok 1995, kdy se do IPB vypravili kontroloři NKÚ, aby prověřili, proč banka neplatí daně. Dluh banky tehdy činil cca 173 milionů korun. Z banky byli nekompromisně vyhozeni a premiér Klaus tehdy osobně a v doprovodu tehdejšího vicepremiéra Kalvody navštívili NKÚ, aby jeho vedení náležitě "umravnili" a odkázali do patřičných mezí. Tento daňový dluh později IPB ministerstvo financí v čele s Kočárníkem odpustilo.

Menší problém nastal i v roce 1997, kdy auditorská společnost Coopers & Lybrand odmítla vydat pozitivní auditorskou zprávu s odkazem na neprůhledné účetnictví a nestabilitu banky. Pumpování proto kryla nějakou dobu auditorská společnost Ernst & Young, který vydávala bance výroky "bez výhrad", a to často v rekordní době.

Na jaře 1997 odmítlo vedení IPB poskytnout úvěry zjevně krachujícím firmám, zřejmě s ohledem na blížící se politické změny (pád Klausovy vlády v roce 1997) a hrozící odpovědnost. 30.4. 1997 jsou Tesař s Procházkou zatčeni a putují do vazby. Brzo zřejmě dostanou rozum, jsou propuštěni a zůstávají ve funkcích.

V roce 1998 se v IPB objevuje strategický partner Nomura, zřejmě na objednávku, aby maskoval skutečnost, že banka je na pokraji pádu. Nomáda brzo převádí svůj podíl na společnost Saluka Investments, s heslem "čím neprůhlednější, tím lépe".

Konec se však blížil. Stomiliardové manko už nešlo krýt a bylo nutno poslat banku do nucené správy. Stalo se tak v červnu 2000 a pro mediální efekt "zakročujeme tvrdě a nikdo neunikne potrestání" obsadilo centrálu IPB po zuby ozbrojená zásahová jednotka URNA. Banku během dvou dnů koupila ČSOB a stát jí zaručil veškeré ztráty.

Ještě před uvalením nucené správy se podařilo managementu banky vyvést veškerá likvidní aktiva do tzv. off-shore fondů na Kajmanské ostrovy (přičemž společným portfoliem byly fondy Triton), na který se nucený správce ani český stát "nedostane". Šlo o řadu fondů, které využívají legální nedobytnosti právního prostředí Kajmanských ostrovů. Celkovou výši aktiv vyvedených na Kajmany lze odvodit z rozhodnutí vlády ČR, která 21.7. 2003 rozhodla, že Konsolidační agentura zaplatí ČSOB v rámci státních garancí celkem 49,3 miliardy korun jako náhradu za majetky ukradené do fondů Triton.

Podle státních odhadů by krize IPB a související státní záruky měly přijít daňové poplatníky až na 160 miliard korun.

PERSONÁLNÍ POZADÍ VYPUMPOVÁNÍ IPB:


Miroslav Tuček, agent StB, ev. č. 1864001, krycí jméno "KRÁL - národohospodář". Komunistický ekonom a dlouhodobý prorektor VŠE Praha za bolševismu, v 70. letech dokonce ekonomický poradce prezidenta. Před rokem 1989 zakotvil v Prognostickém ústavu, líhni kádrů, které připravovaly předání moci. V letech 1992 - 2000, tj. až do pádu banky působil ve funkci člena dozorčí rady banky. Měl zásadní vliv na všechny "pumpařské operace". Jeden z mozků vykrádání IPB.

Jiří Weigl, prodloužená ruka Klause v bance, který dohlížel, aby bylo pumpováno správným směrem a výhradně se souhlasem mocných. Člen dozorčí rady banky 1993 - 1998. V současné době působí ve funkci vedoucího Kanceláře prezidenta republiky.

Libuše Benešová,
místopředsedkyně ODS a předsedkyně Senátu zastávala v letech 1996 - 1998 funkci člena dozorčí rady. Jejím úkolem bylo hájit zájmy ODS v bance, zejména úvěrování společností spojených s ODS.

Libor Procházka,
několikrát byl trestně stíhán, tři týdny dokonce i vazebně, vždy bylo však trestní stíhání zastaveno. V představenstvu banky působil v letech 1992 - 2000.

Aladár Blaas,
pravá ruka Libora Procházky a náměstek v IPB. Trestně stíhán, na intervenci ministra vnitra obvinění staženo.

Jan Klacek,
místopředseda stínové vlády ČSSD 1996 - 1998, ve stejném období i člen představenstva IPB. Od roku 1998 až do pádu banky generálním ředitelem IPB.

Jiří Tesař, autor ekonomického programu ČSSD, generální ředitel, předseda představenstva IPB 1992 - 1998 a člen dozorčí rady 1997 - 2000.
Jiří Weigl, Libuše Benešová, Libor Procházka, Aladár Blaas, Jan Klacek a Jiří Tesař

IPB nebyla klasicky vypumpována, jako ostatní banky, ale doslova "přepumpována", což způsobilo trochu jiný scénář, než bylo obvyklé sanování a státní pomoc. Bylo nutno jí převést na jinou banku, spolu s absolutními státními garancemi, které znamenají, že státní výdaje budou ještě vyšší.

Výše ukradených peněz se může pohybovat v řádech okolo 300 - 400 miliard korun, Konsolidační agentura odkoupila nejhůře klasifikované dluhy za 170 miliard, záruky státu vůči ČSOB jsou neomezené (odhady státu se zatím pohybují okolo 100 miliard), takže konečný účet může být ještě vyšší.

KOMERČNÍ BANKA


Komerční banka vznikla vyčleněním z bývalé státní SBČS a v roce 1992 se transformovala v akciovou společnost. Ve stejnou dobu se zde objevuje klíčová osoba vykrádání banky, Richard Salzmann.

Kam peníze z Komerční banky nejvíce mizely?

Mezi největší společnosti, kam byly pumpovány finance z Komerční banky, patří firmy (skupina ČS/Satrapa) okolo agenta StB, svazek č. 25447, Františka Chvalovského. Celková suma se pohybuje kolem tří miliard.

Více než jednu miliardu vypumpoval z banky Petr Smetka, přes svou společnost H-SYSTEM.

Jedno z největších rozkrádání banky bylo realizováno přes společnosti izraelského státního občana Alon Barac, nar. 11.8.1960 (v českých médiích většinou nepřesně uváděný jako Barak Alon, pod tímto jménem také občas vystupoval) a jeho holding B.C.L. Trading. Vykrádání banky zahájené v roce 1996 ve formě dokumentárních akreditivů nebylo však Baracovou první operací v Komerční bance, počátkem 90.let ji připravil přes svou firmu Tessos Praha o asi dvě miliardy korun. V průběhu let 1996 - 1999 poskytla Komerční banka Baracovi úvěry ve výši přes osm miliard korun. I přes trestní oznámení na něj z roku 1999 nebyl Barac nikdy v Čechách stíhán a stítní zastupitelství v Praze si na něj netrouflo vydat ani zatykač. Podobné podvody jako v Čechách měl Barac na svědomí i v Maďarsku, kde pumpoval státní banku Postabank. Maďarské úřady Baraca dokonce na krátkou dobu zadržely, poté byl propuštěn. Žalobě čelil pouze ve Vídni v Rakousku, ale i tam spravedlnosti unikl vzhledem k náhlé nemoci soudce.

16. února 2000 schválila Zemanova vláda pomoc Komerční bance pohybující se na pokraji krachu. V rámci sanace stát převzal její špatné úvěry ve výši asi 65 miliard Kč, které byly později podle zaběhnutého scénáře převedeny do Konsolidační agentury. Komerční banku poté převzala francouzská Societé Generale. Dne 20.7. 2001 potom Miloš Zeman, tehdejší premiér ČR publikoval článek, ve kterém uvedl "Myslím si, že privatizací Komerční banky končí tunelování velkých bank v Čechách".

PERSONÁLNÍ POZADÍ:
Na prvním místě nelze neuvést Richarda Salzmanna, generálního ředitele banky od roku 1992 - 1998. Do roku 2000 byl senátorem za ODS. Osobní přítel Václava Klause, Ivana Kočárníka, Tomáše Ježka, Dušana Třísky atd. Je ironíí, že celá 90. léta byl Salzmann prezentován jako vzor bankéře a byl o něm dokonce natočen díl cyklu GEN (Galerie Elity Národa). Osobně schvaloval největší pumpařské operace.

Jan Klak, člen dozorčí rady banky 1995 - 1997.

Karel Dyba
, člen dozorčí rady banky 1997 - 1998, tj. v době největšího pumpování do Alonovy BCL Trading. Bývalý ministr hospodářství za ODS. Člen KSČ od 22 let, za komunismu kariéra v ČSAV, zakotvil v Prognostickém ústavu.

Josef Kotrba
, člen dozorčí rady 1995 - 1997, více o něm viz. výše kauzu České spořitelny

Jan Stráský
, v dozorčí radě 1998 - 1999, jeho úkolem bylo krýt předchozí velké vykrádání banky, bývalý předseda federální vlády v roce 1992, pozdější ministr zdravotnictví a dopravy (ODS). Bývalý vysoký funkcionář KSČ, vstoupil do ní ve svých 18 letech.

BANKA BOHEMIA

Banka Bohemia je typovým příkladem, jak si nomenklaturní kádři bolševického režimu založili banku, kterou vykradli a jejich dluhy uhradil stát. Byla založena v roce 1991 a již tři roky nato, v roce 1994 na ní byla uvalena nucená správa a skončila v likvidaci. Ztrátu banky ve výši 17 miliard korun zaplatil stát. Banka byla vypumpována dosti primitivně a bez jakýchkoli krycích operací, miliardy tekly přímo na konta Adamcových a Čadkových firem a končily v zahraničí. Management banky si byl zřejmě tak jistý svými konexemi na vládu a orgány činné v trestním řízení, že se krycí operace při vykrádání jevily jako nadbytečné. Po uvalení nucené správy na banku a prohlášení konkursu se stal jejím správcem bývalý komunistický ministr financí Jiří Nikodým, který dohlédl na to, aby pád banky vyšuměl do ztracena a ztratily se důležité dokumenty, mj. řada úvěrových smluv. Zbylá aktiva banky v řádech stovek milionů korun potom Nikodým pod cenou prodával firmám spřízněným s Adamcem.

HLAVNÍ POSTAVY VYKRADENÍ BANKY BOHEMIA:

Jiří Čadek
, podplukovník StB působící v rozvědce a poté v odboru ochrany stranických a vládních činitelů. Vzhledem k nepokrytému vykrádání banky do jeho firem byl formálně stíhán, policie mu však dala dostatek času, aby po zahájení stíhání odjel na Floridu. Kriminalista, který měl přístup k jeho spisu na policii, řekl k jeho nerušenému odjezdu do zahraničí: "Vyšetřovatelé dokonce ani nenahlásili na hranice blokaci jeho jména, což se běžně dělá." Během jeho pobytu na Floridě zrušil parlament paragraf trestního zákona, podle kterého byl stíhán, mohl se tedy bezstarostně vrátit z příjemné floridské dovolené. Dnes Čadek dále podniká a vlastní několik firem. O pádu banky řekl pro tisk 7.7. 2004 s příslovečnou bolševickou drzostí: "Neudělal jsem nic nezákonného. Úřady proti Bance Bohemia postupovaly nesprávně a tím zavinily její pád."

Ladislav Adamec, syn posledního bolševického premiéra Ladislava Adamce. Bývalý člen dozorčí rady banky Bohemia, dnes nerušeně podniká a vlastní desítky firem. Jeden z neznámých českých miliardářů.
________________
Tato "Zpráva" koluje po internetu asi od roku 2005 v různých grafických a stylistických úpravách. Svým osudem připomíná tajně šířený text Charty 77 před rokem 1989, a tak se vracíme zpátky do dob "Edice Petlice".

Použil jsem převážně zdroj: Darnyho svět - 1. díl - 2. díl - 3. díl
________________
ÚSTAVNÍ SOUD ČR
Ústavní soud "smázl" důkazy 80 procent hospodářských kauz. Několika nálezy totiž prý znemožnil, aby se u soudu použily důkazy, jež zabavili policisté při prohlídkách kanceláří a firemních sídel. U pražského vrchního státního zastupitelství, které se specializuje na nejzávaznější hospodářské delikty v zemi, se to týká 80 procent všech případů, které řeší. Předsedou Ústavního soudu v r. 1993 - 2003 byl JUDr. Zdeněk Kessler, od roku 2003 tuto funkci zastává JUDr. Pavel Rychetský. celý článek ZDE


(pozn.: "Zpráva" je postupně doplňována a upřesňována tak, jak jsou relevantní nové informace)

 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (740)
Zobrazit starší komentáře

701 123Movies 123Movies | E-mail | Web | 11. října 2019 v 11:48 | Reagovat

Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

702 YesMovies YesMovies | E-mail | Web | 11. října 2019 v 11:50 | Reagovat

Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Much thanks again. Fantastic.

703 FMovies FMovies | E-mail | Web | 11. října 2019 v 11:50 | Reagovat

It is best to take part in a contest for among the best blogs on the web. I will advocate this website!

704 SolarMovies SolarMovies | E-mail | Web | 11. října 2019 v 11:50 | Reagovat

It as great that you are getting thoughts from this piece of writing as well as from our argument made here.

705 corinnedf4 corinnedf4 | E-mail | Web | 13. října 2019 v 8:09 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated collections
http://classicpornvod.gigixo.com/?danielle

nepali porn flim cute little girl porn shelly martinex porn pics tranny list of porn stars indian porn lanita

706 charlesay18 charlesay18 | E-mail | Web | 30. října 2019 v 13:02 | Reagovat

Hot sexy porn projects, daily updates
http://shemal.instakink.com/?miah

anime babes porn porn latina pics choked porn women and horse porn real young amateur porn videos

707 petrakx18 petrakx18 | E-mail | Web | 2. listopadu 2019 v 11:33 | Reagovat

Hot sexy porn projects, daily updates
http://asia36nguoilinh.bloglag.com/?maryam

free straight guys broke porn your ameteur porn free mrs berlin porn cartoon kid porn amature porn sexx

708 joycent2 joycent2 | E-mail | Web | 9. listopadu 2019 v 13:44 | Reagovat

Hot photo galleries blogs and pictures
http://milf.lesbians.xblognetwork.com/?emerson

fresh latina porn porn indian aunty video free porn video girl fucks guy free adult porn video channels audrey dawson porn

709 allisonyp60 allisonyp60 | E-mail | Web | 14. listopadu 2019 v 1:56 | Reagovat

New hot project galleries, daily updates
http://saxkorea.relayblog.com/?kayla

flexibale position porn free british lara porn porn projected income in 2009 brother abuses sister porn 100 all free amatuer porn

710 justinph16 justinph16 | E-mail | Web | 15. listopadu 2019 v 16:02 | Reagovat

Dirty Porn Photos, daily updated galleries
http://nakedlesbian.allproblog.com/?trista

free lesbian porn videos stapon shared porn fucking telly tubbies porn maud flanders porn porns top black models videos

711 fernna1 fernna1 | E-mail | Web | 19. listopadu 2019 v 2:56 | Reagovat

New sexy website is available on the web
http://pornstrams.ozzieporn.bloglag.com/?tamia

free online little girl porn games porn theater gang bangs xxx grannies sucking cocks porn free ugly porn clips schoolgirl porn video asia

712 leahai18 leahai18 | E-mail | Web | 20. listopadu 2019 v 20:47 | Reagovat

Free Porn Galleries - Hot Sex Pictures
http://taboopornsister.jsutandy.com/?evelyn

free black dick porn clips rapidshare porn erotica amateur porn review most beautifuly porn star gay porn pubic hair

713 bernadettelw4 bernadettelw4 | E-mail | Web | 22. listopadu 2019 v 14:47 | Reagovat

Sexy teen photo galleries
http://hot.lesbian.hotblognetwork.com/?crystal

bukake porn galleries anya porn porn free tube stream rish stratus porn porn stories pics

714 rosemarievc4 rosemarievc4 | E-mail | Web | 2. prosince 2019 v 6:04 | Reagovat

College Girls Porn Pics
http://horsepainporn.fetlifeblog.com/?cynthia

free swingers porn video shaved mums porn brooke belle porn pics and vids homemade porn in car extreme teen porn toboo

715 friedaaf11 friedaaf11 | E-mail | Web | 22. prosince 2019 v 17:44 | Reagovat

Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
http://steveoporn.porntubees.topanasex.com/?taya

dyke lesbians porn old ppele porn amateur latinas no porn fuck like a porn star freee bondage porn

716 jeaninebe4 jeaninebe4 | E-mail | Web | 29. prosince 2019 v 9:58 | Reagovat

Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
http://youngporncid.kanakox.com/?annabel

low res mobile porn haley smith american dad porn ethopian porn stars pakistanigirls porn zafira feet porn

717 pamelard69 pamelard69 | E-mail | Web | 29. prosince 2019 v 12:46 | Reagovat

Young Heaven - Naked Teens & Young Porn Pictures
http://donalddunkporn.hoterika.com/?peyton

password list porn sexy black teen porn videos french porn movie sites young xxx teen porn coolest porn babes thumbnail view

718 ofeliaja3 ofeliaja3 | E-mail | Web | 29. prosince 2019 v 20:43 | Reagovat

Hot photo galleries blogs and pictures
http://latina.porn.fetlifeblog.com/?jaylene

enema porn video free small tit mature porn movies free vidios for large women porn free goof troop porn gallery utter filth porn

719 kathyfj4 kathyfj4 | E-mail | Web | 30. prosince 2019 v 0:46 | Reagovat

Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
http://pornstarescords.amandahot.com/?katy

sxy porn shots jon interview porn free black granny porn lilly alen porn porn site whipped pussy

720 melodyhg3 melodyhg3 | E-mail | Web | 1. ledna 2020 v 9:51 | Reagovat

College Girls Porn Pics
http://freeamatureporn.fetlifeblog.com/?wendy

videos sec teacher porn porn tabu indian video porn free teen youngest pure face porn whole lesbian porn videos

721 benih18 benih18 | E-mail | Web | 6. ledna 2020 v 8:40 | Reagovat

Hardcore Galleries with hot Hardcore photos
http://lesbiandoctor.reallesbians.instakink.com/?kassidy

best porn movie 2011 teen anna porn star fruit insertion porn uk porn twins free porn teen gaal

722 laurian2 laurian2 | E-mail | Web | 12. ledna 2020 v 12:27 | Reagovat

Hardcore Galleries with hot Hardcore photos
http://british.porn.allproblog.com/?vanesa

karenda lamb porn free full lenght porn vidoes rated gay porn sites josephine porn uk brit john couple teach teen porn

723 mariepc60 mariepc60 | E-mail | Web | 15. ledna 2020 v 20:06 | Reagovat

Sexy pictures each day
http://gayl.instasexyblog.com/?meredith

royal premium asian porn site reviews thumbs free porn gloryhole vids porn by hair color shyra porn grand slam porn clips

724 phillipte60 phillipte60 | E-mail | Web | 22. ledna 2020 v 13:05 | Reagovat

Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
http://pornbittorant.relayblog.com/?aubree

redhead porn mona lisa marc stevens porn whipping porn powered by phpbb pale porn star name free porn richardsrealm

725 mattiech16 mattiech16 | E-mail | Web | 24. ledna 2020 v 3:02 | Reagovat

Dirty Porn Photos, daily updated galleries
http://lesbo.porn.relayblog.com/?princess

black guy porn do white girls ms law against porn catoon porn pics sleeping sister touched porn fake celebrity porn video arcives

726 harryxp2 harryxp2 | E-mail | Web | 3. února 2020 v 2:25 | Reagovat

New super hot photo galleries, daily updated collections
http://porn.picture.instakink.com/?kaylin

free teen porn non downloadable porn fuck the mommy genuine homemade porn porn stories with pictures best totally free porn site

727 socorromp18 socorromp18 | E-mail | Web | 24. února 2020 v 11:28 | Reagovat

Hot photo galleries blogs and pictures
http://southcobbporn.alexysexy.com/?kenzie

big butt porn video ratchet porn or hentai or yaoi home porn sister piss in my pussy porn tube cellphone porn hacked teens

728 latashagl3 latashagl3 | E-mail | Web | 28. února 2020 v 7:30 | Reagovat

Young Heaven - Naked Teens & Young Ponr Pictures
http://fat.porn.bloglag.com/?tierra

stramanino porn double dildo feeldoe porn full length matrure porn youtube porn blanca porn star

729 judyox69 judyox69 | E-mail | Web | 1. března 2020 v 0:00 | Reagovat

Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
http://funnystuff.bloglag.com/?meaghan

comic porn vidios black porn female escorts streaming porn lking old ass hole hood porn videos gay porn tube for ippd

730 murielur69 murielur69 | E-mail | Web | 1. března 2020 v 10:01 | Reagovat

Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art
http://sixpointfive.energysexy.com/?bailee

ethiopian porn movie porn comics hannah montana free pinkworld porn clip sexy red porn tube porn movie standing position

731 dollieaz16 dollieaz16 | E-mail | Web | 1. března 2020 v 14:00 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated collections
http://freeshemalevids.shemalemodels.bestsexyblog.com/?robyn

latin teens porn videos porn xxx free french amatuer porn wild horses gay porn free fulltime porn movies free rave girl porn videos

732 lorenepf69 lorenepf69 | E-mail | Web | 2. března 2020 v 0:01 | Reagovat

Free Porn Galleries - Hot Sex Pictures
http://lesbian.game.bloglag.com/?tania

free porn indian clips free teenie porn orgies spinner porn videos free porn for mobile phones porn star veronica hart

733 perryyi3 perryyi3 | E-mail | Web | 2. března 2020 v 2:01 | Reagovat

Scandal porn galleries, daily updated lists
http://slumpornyoung.sexjanet.com/?marcella

straight out of highschool porn nade porn movies tiny self shot porn webcams porn watch celebrity porn online

734 marixi2 marixi2 | E-mail | Web | 2. března 2020 v 6:00 | Reagovat

New hot project galleries, daily updates
http://anvporn.jsutandy.com/?jaquelin

innocents porn big ass latinas women porn new amtuer porn ebony sleeping porn daily porn clips amateur porn

735 veraux4 veraux4 | E-mail | Web | 2. března 2020 v 16:00 | Reagovat

Hot teen pics
http://toiletppporn.danexxx.com/?valeria

login free porn fourm sex porn reviews nepalese maid free porn video sell ur photo porn schoolboy crush porn

736 georginato60 georginato60 | E-mail | Web | 3. března 2020 v 4:00 | Reagovat

Hardcore Galleries with hot Hardcore photos
http://sextoysinuse.fetlifeblog.com/?daniella

maxine x porn vids ugly woman porn video super bowl xliii porn flash shocking porn toplist wc3 porn pics

737 tracifl16 tracifl16 | E-mail | Web | 3. března 2020 v 6:00 | Reagovat

Hardcore Galleries with hot Hardcore photos
http://avatarpornvid.lexixxx.com/?elise

fat twin porn tube seriously depraved porn watch free old people porn teen gay porn xxx porn capital

738 lucindary16 lucindary16 | E-mail | Web | 4. března 2020 v 21:39 | Reagovat

Hot teen pics
http://zimbioporn.mobileporn3gp.hotnatalia.com/?alexus

porn milf and young katie angel porn raquel porn free porn tube giide lists black video porn

739 lucindalf60 lucindalf60 | E-mail | Web | 12. března 2020 v 18:55 | Reagovat

Young Heaven - Naked Teens & Young Porn Pictures
http://talkandsex.sexwith.xblognetwork.com/?arielle

free gay football porn pictures sping brack porn feminist porn gallery hardcore porn preview home made porn torrents 2

740 daleaw11 daleaw11 | E-mail | Web | 21. března 2020 v 3:11 | Reagovat

Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
http://koreannudeclips.cheapthaigirls.allproblog.com/?angela

mature daddies porn movies bbw pantie porn porn girlfriends 2002 kidish porn uk home made porn

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama