KDO JSOU VLASTNĚ CIKÁNI?

15. srpna 2009 v 19:04 | ODJINUD - MARTIN HESSLER |  MULITULTURNÍ SOUŽITÍ
Cikáni. Není snad nikoho, kdo by je v Evropě neznal. A to už hezkých pár století. O jejich původu se dodnes vedou spory, ale většina etnografů se kloní k názoru, že jejich prapředkové pocházeli z Indie, kde se řadili k nejnižší a nejopovrhovanější kastě - většinou se prý živili odklízením mršin a podobnými pracemi.

Dnes vypadá vše jinak. Český Cikán (k termínu "Rom" se ještě dostaneme) rozhodně není společností odstrčen do bezprávného postavení. Ba právě naopak. Celá česká společnost je svědkem jevu, nazývaného pozitivní diskriminace. Přestalo platit, že demokratické zřízení je postaveno na svobodně projevené vůli většiny. Cikáni tvoří v ČR minoritu, přesto je česká majorita nucena zákonodárci a státní správou stále více ustupovat z cesty jejich bezuzdným nárokům a požadavkům. Původ tohoto jevu je nutno hledat v 50. letech 20. století, v době počátků komunistické vlády v této zemi. Do té doby žili Cikáni povětšinou svým tradičním způsobem života, jako kočovníci, potulní řemeslníci, sezónní dělníci a především drobní zloději na okraji toho, čemu se říkalo slušná společnost. Ve městech se prakticky nevyskytovali, na venkově spadali do okruhu působnosti četnictva a obecní samosprávy. Po roce 1948, kdy došlo ke komunistickému převratu, však nejvyšší politická správa země (zcela v duchu politiky ovládání každičkého kroku občanova života, kdy měl v tenatech denunciace uváznout každý, kdo by našel odvahu lišit se od poslušného průměru) rozhodla o plošném začlenění Cikánů do řad proletariátu.V rámci těchto pokusů jim byl trvale znemožněn dosavadní kočovný způsob života. Cikánské skupiny byly nuceně usídleny mezi českou (a tehdy i slovenskou) společností. Komunistická vládní místa usoudila, že pokud budou Cikánům zdarma poskytnuty ubytovací prostory, vzdělání a pracovní uplatnění, Cikáni to vše s naprosto samozřejmě předpokládaným nadšením přijmou a stanou se součástí "pracujícího lidu". Takový předpoklad svědčil nejen o naprostém nedostatku prozíravosti, ale i o dokonalém nepochopení mentality a historického vývoje tohoto etnika. Cikáni se během jedné až dvou generací adaptovali na změněné životní podmínky. Částečně z donucení, většinou však proto, že nový, sociálně zaměřený politický systém jim poskytl zdarma možnost dosáhnout pro ně nevídané životní úrovně. A to s nepoměrně menším úsilím než dosud.

Jediným pozitivním prvkem na celé věci byla všeobecná pracovní povinnost, plošně zavedená a komunistickým režimem tvrdě vymáhaná, a vcelku účinný systém protikriminálních opatření, který tehdy fungoval. Cikáni tedy, když nic jiného, byli alespoň ve valné většině nuceni pracovat. Ani komunistický režim však nedokázal přetvořit příslušníky cikánské minority v řádné a pracovité občany. Souvisí to s cikánským způsobem náhledu na evropskou společnost jako takovou, s po generace předávanou mentalitou "získat všechno za nic". Cikán nevidí smysl života v práci, rodině, sousedských vztazích, vzdělávání se. Jeho permanentní snahou bylo, je a zůstane získat to, co potřebuje k životu (a jde-li to, i mnohem více) bez jakékoliv námahy. Z původních kočovníků se tak stali paraziti společnosti.

V komunistickém režimu se rychle naučili zneužívat výhod sociální sítě. Protože ten, kdo neměl legální zdroj příjmů, byl trestně stíhán, zvykli si získávat neoprávněně invalidní důchody. Mladí, urostlí a evidentně zdravím kypící cikánští "invalidé" pak nebyli žádnou výjimkou. Ženy zůstávaly v drtivé většině "v domácnosti", a celá rodina si vylepšovala finanční rozpočet plozením někdy až fantastického počtu dětí, a to za účelem získání přídavků na děti od státu. Cikánské rodiny s deseti a více dětmi, o jejichž hygienu, hmotné zabezpečení, výchovu a vzdělávání se rodiče starali jen minimálně nebo vůbec, byly běžným jevem. Velká část tohoto trendu přetrvala až do dnešních dnů.

Pokud tohle všechno nestačilo k zajištění požadovaného životního standartu, Cikán se obrátil k osvědčenému způsobu "výdělku" svých předků - trestné činnosti. Krádeže, loupeže, podvody. Vždyť bílí "gádžové" mají víc, než potřebují k životu, tak jim prostě z toho ubereme!

Samozřejmým a nevymýtitelným rysem cikánské mentality je naprostá neúcta k cizímu majetku a integritě. Pojem dobra a zla je specifikován výhradně ve vztahu k vlastnímu já. Když někomu ukradnu peníze, je to dobro. Když někdo ukradne peníze mě, je to zlo. Tento specifický projev cikánské minority se nebývale rozmohl po roce 1989. S vymizením tvrdého komunistického režimu nastaly českým Cikánům časy velkých změn. Pseudohumanismus politického vedení kolem Václava Havla jim poskytl zcela nové možnosti a česká společnost tím trpí dodnes. Vyrojily se organizované cikánské bandy kapesních zlodějů, lupičů, vyděračů, dealerů drog. Drogy vůbec našly v cikánské populaci ohromné uplatnění, z astronomickým nárůstem drogově závislých Cikánů pak spirálovitě stoupá objem majetkové trestné činnosti, vyvolané potřebou opatřit si peníze na drogy.

Vznik nezaměstanosti a zavedení vyplácení podpor pro nezaměstnané znamenal pro Cikány objevení se nového zdroje příjmů, plynoucích ze státní pokladny. Stačilo zajít na úřad, prohlásit se za nezaměstnaného a shrábnout peníze. V pozdějších letech prováděné pokusy o lepší regulaci sociálních dávek nepřinesly kýžený efekt. Cikáni se totiž naučili, že v pseudohumanisticky a pseudokosmopolitně řízené společnosti stačí toho, kdo jim nechce vyhovět, nařknout z rasové diskriminace. Politici, vždy ochotní se blýsknout jako ochránci menšin, a bulvární média, lačná po jakémkoli skandálu, pak zařídí zbytek. V našem případě bude neústupný úředník propuštěn a vláčen tiskem a na jeho místo nastoupí jiný. Poučený zkušeností svého předchůdce a tudíž povolnější.

Přibližně v té době si Cikáni začali říkat Romové. Proč, není zcela jasné. Nabízí se poměrně logické vysvětlení, že když začnete oslovi říkat hřebec, bude si připadat vznešenější. Oni sami tvrdí, že slovo ROM v jejich jazyce znamená ČLOVĚK. Jenže... Cikáni žádný jednotný jazyk nemají! Ani mluvený, ani psaný. Jednotlivé skupiny s ohledem na původ a rodovou příslušnost používají naprosto odlišné dialekty a často si nerozumí ani mezi sebou. Nicméně slovo Rom prorazilo, ačkoliv ve spisovném jazyce českém nic takového nenajdete. Není ani v naučných slovnících. Tam ovšem nalezneme výraz Cikán. Bohužel, tento termín je již dnes mnoha lidmi považován za "politicky inkorektní".

Celý český absurdistán kolem Cikánů došel tak daleko, že úředníci, média a dokonce i řadoví občané se začali úzkostlivě vyhýbat slovním spojením typu "občan romské národnosti", vše ze strachu, aby nebyli obviněni z šíření rasové nenávisti. Zkrátka a dobře, Cikáni se v české republice stali vysoce privilegovnou a hájenou skupinou obyvatelstva. Přispěl k tomu nebývale i vstup ČR do Evropské Unie (či spíše její urputné protlačení do EU sociálně demokratickou vládou, a to za velice nevýhodných podmínek). Bruselské orgány nyní bez znalosti problematiky a bez byť elementárních vědomostí o skutečné situaci u nás tvrdí, že Cikáni jsou v ČR diskriminováni. Tím jen posilují jejich nedotknutelnost a zvyšují jejich nároky.

Z někdejších drobných zlodějíčků a křiklounů se stal skutečně celospolečenský problém. Cikáni nyní obchodují s drogami, ve velkých městech organizují sehrané gangy kapesních zlodějů a lupičů, bezuzdně dojí sociální systém a terorizují celé okolí. V podstatě jsou velice zbabělí a chovají se jako mrchožrouti. Odvahu získají, až když mají osmi- nebo desetinásobnou převahu, ale pak jsou schopni vás zabít. Stejně jako hyeny si vybírají nejslabší oběti: děti, nemocné, nepohyblivé nebo staré lidi, maminky s kočárky a těhotné ženy. A pokud jsou už náhodou přistiženi při činu, hlasitě se rozkřičí, nadávají, urážejí, vyhrožují násilím a často se k němu i uchýlí.

Málo si dělají i z úřadů a policie. Romská Občanská Iniciativa (ROI) má přece páky na to, aby z případného vyšetřování nebo trestního stíhání udělala medializovaný a politicky ovliovněný případ "jasné rasové diskriminace Romů"! Běžné jsou i situace, kdy chycený cikánský zloděj nebo kapsář přivolá na pomoc své početné soukmenovce, aby si vymohli jeho propuštění pokřikem, výhrůžkami nebo násilím.* Při tom všem nadále před úřady předstírají chudobu. A nikdo s tím nic nedokáže (a nejspíš ani nechce) udělat, přestože si pro dávky sociální podpory jezdí na úřady taxíkem, přestože pobírají přídavky na početné děti, které místo do školy posílají krást, žebrat a prodávat drogy.

Sečteno a podtrženo: majoritní část populace je nucena, vinou vnitrostátních i mezinárodních politických tlaků, vyživovat prostřednictvím státu odevzdávaných daní a poplatků parazitující a nepřizpůsobivou etnickou menšinu. Průměrný Cikán totiž bez přímého donucení nikdy pracovat nebude, nemluvě vůbec o tom, že by odváděl daně. Spokojen se svým příživnickým způsobem obživy a s privilegovaným postavením, jehož se mu přičiněním pseudohumanistů dostává, suverénně prochází naší zemí a směje se do obličeje nejen bílým gádžům, kteří jsou (představte si to!) tak hloupí, že pracují a trpělivě hromadí korunku ke korunce, ale i policii, soudům a věznicím, které pro něj představují jen další druh státní zaopatřovny. Vybaveny televizí, posilovnou, kvalitní pravidelnou stravou, s vycházkami a návštěvami rodinných příslušníků, poskytují Cikánovi často vyšší standart, než jakého dosahuje jeho vlastní domácnost.

A tak tomu i zůstane, dokud nesebereme odvahu přimět české politiky, aby si přestali tímto systémem sociálních privilegií doslova kupovat cikánské volební hlasy. Dokud se nenaučíme na násilí odpovědět násilím, na opovržení důsledným odstupem, na zločin těžkým trestem. Dokud se nenaučíme naslouchat těm,kteří se nebojí nazvat zloděje zlodějem a parazita parazitem. Dokud nepřestaneme pod falešnou rouškou kosmopolitismu předstírat, že cikánské etnikum je integrální součástí naší společnosti.

Na úplný závěr musím zmínit ještě ty z Cikánů, kteří našli odvahu a vůli skutečně se začlenit do civilizované společnosti. Kteří se dokázali zříci nejen užších kontaktů se svými soukmenovci, ale i (což je podstatně těžší) po generace předávané mentality, drtivé většině Cikánů tak vlastní. Kteří přes podezřívavé pohledy české majority i neskrývanou, nechápavou nenávist ostatních Cikánů jsou čestnými, přímými, pracovitými lidmi. Je jich po hříchu málo. Možná ještě méně. Ale jsou. A styděl bych se to nepřiznat.

Pozn.: * Jeden z mých známých se stal před časem svědkem případu kapesní krádeže v centru hlavního města. Podařilo se mu cikánskou kapsářku chytit a i s kořistí předat policii. Druhý den poté jej za bílého dne na rušné pražské ulici obstoupila asi osmičlenná skupina Cikánů, a když se chtěl bránit, vrazili mu nůž do stehna a utekli. Pachatelé nebyli nikdy odhaleni. Podobné případy zdaleka nejsou ojedinělé
 

31 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 freespace freespace | 16. srpna 2009 v 18:11 | Reagovat

No, obavam se, ze jiz neni z tohoto bludneho kruhu navratu. Horko tezko v dnesni Evrope muze prijit ke slovu silny politik typu Stalina, Hitlera ci Musoliniho. Kazdopadne problem cikanu a vsech pristehovalcu staci resit tim, ze soc. prispevky nebudou poskytovany rodinam s vice jak dvema detmi. Taky by nebylo od veci, kdyby politici mohli kandidovat za svuj zivot max.2x

2 jhgvjhgjhg jhgvjhgjhg | 21. května 2010 v 12:37 | Reagovat

[1]: mel byste vedet ze k udrzeni populace je treba porodnost 2 celych neco na jednu rodinu

3 max max | 29. července 2010 v 19:45 | Reagovat

dobre napisane,ale nepomoze to nam

4 Morph Morph | 2. června 2011 v 22:43 | Reagovat

Cikání je označení různých skupin národa, pocházejícího původně z Indie, jehož nejznámějšími představiteli jsou Romové a Sinti.Na sjezdu Romů v Londýně roku 1971 se začalo užívat označení Romové jako souhrnného názvu pro všechny .Název Romové, jakkoli zdánlivě politicky korektní, ve skutečnosti diskriminuje jiné. Tento názor je zastáván silně v Německu, kde jej podporuje svaz Sinti Allianz Deutschland (jeden ze dvou velkých cikánských svazů v Německu), který označení cikán považuje za neutrální a za správné, protože zahrnuje všechny cikánské národnostní skupiny.

Zdroj :http://cs.wikipedia.org

5 vim co chci vim co chci | E-mail | 16. května 2012 v 14:29 | Reagovat

kazdy si je vedom tohoto problemu ale nevidim ze by snim nekdo neco delal jsem hrdy nato ze mohu mit privilegium bile barvy pleti ale to bude ve smes vse co mi za nejaky ten patek zustane a ne jen me ale i vam je mi tady ztoho zle jak je mozne ze nekoho pobodaji a oni nane neprijdou a kdyz uz prijdou tak dostanou jen dva roky +/- a clovek beloch ktery si chrani svoji rodinu ci majetek je hned rasista a jde si sednout na 5let to vy cesi ste jim daly takove prava a to je ten samy pripad jako v USA

6 Martin Martin | E-mail | 17. května 2012 v 15:48 | Reagovat

jsou to kurvy, melou o diskriminaci , a diskriminovaní jsme my, mají vše a nedovedou si ničeho vážit nasrat jim a vyhodit je s republiky kurvy - líný, a smradlavý

7 Sam Sam | E-mail | 20. října 2012 v 13:10 | Reagovat

Nesouhlasím s těmito názory. V roce 48 nebyl žádný Komunistický převrat. Bylo to celospolečenské přání. Za komunistů museli cikáni makat a tak jsem o nich ani nevěděl. Nesetkal jsem se ani s tím, že by tak kradli. To až vláda pravicová (ODS, KDU Zelení a tyto blbové) jim dávají takové privilégia, že si myslí dnes, že mohou vše. Stejně jako majoritní občané se rozdělili do různých sort, tak i cikáni se rozdělili do sort. Nejhorší jsou ty, kteří mají největší podporu současných vládců. Vaše názory zcela věc překrucují. :-D

8 Rasista01 Rasista01 | 7. listopadu 2012 v 20:59 | Reagovat

CO chceš ty negře zasranej...

9 barvalo barvalo | E-mail | 22. srpna 2013 v 16:30 | Reagovat

já vám poradí, všechny nás vystřílejte jako Hitler a není problém co ????

10 rovný_metr rovný_metr | 30. září 2013 v 9:01 | Reagovat

[7]:Jestli v 48 byl převrat nebo celospolečenské přání je úplmš jedno. To situaci jaká je dnes nezmění. A bohužel to nezmění nic. Protože my, češi, nejsme zas tak bojovný národ, abychom se postavily proti tlakům z unie atd. Pokud se neobjeví sylný politik, nebo nevinných mrtvých, tak to s českým liden nehne a nechá si srát na hlavu. A přitom nejde o nic jiného, nech měřit každého stejným metrem. Jak bílý tak černý. A komu se to nelíbí, ať táhne jinam.

11 botickaa botickaa | E-mail | 30. září 2013 v 9:20 | Reagovat

zabránit dalšímu nekontrolovatelnému rozmnožování,sterilizovat,tak jak se to dělo za komančů.

12 michal michal | 2. října 2013 v 12:18 | Reagovat

[ hiter nekdy nekoho zastrelil ? Ze o tom nevim...  :-?

13 Anonim Anonim | 8. prosince 2014 v 19:44 | Reagovat

Hnus černej at to pochcípá :-!

14 Rasista nambr van Rasista nambr van | E-mail | Web | 14. března 2015 v 12:08 | Reagovat

Černý svině nic jiného než srát člověka neumí ...
Normální pracující člověk přijde o práci a ještě musí před sebe pustit negra .... :-!  :-!  :-!  :-!  O_O  :-(

15 Nacista alias Adolf Hitler Nacista alias Adolf Hitler | E-mail | 8. června 2015 v 22:51 | Reagovat

Atˇty černý nedělácký svině chcípnou.  Udělal bych to přesně jako Adolf Hitler, zavřel bych je do koncentračních táborů.Pak bych je likvidoval v plynových komorách. Je to jen banda příživníků kteří jen kradou,loupí a prodávají drogy.Jsou tou největší spodinou společnosti. :-)  :-x  :-|  :-!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama